Ukoliko imate dobru poslovnu ideju i planirate da započnete svoj biznis, prvi korak u poslovnom svetu se pravi u sagledavanju opcija za najprikladniju formu firme koju bi trebali da osnujete. Osnivanje firme je kompleksan proces u kom treba sagledati sve opcije kako sa poreskog aspekta, tako i sa aspekta same delatnosti, jer je bitno da se opredelite za odgovarajuću formu novoosnovane firme. 

Proces osnivanja firme

Uobičajna pitanja koja se javljaju u fazi otvaranja preduzeća su:

  1. Koji je administrativni proces osnivanja firme i koliko traje?
  2. Koliki su troškovi osnivanja firme?
  3. Da li da otvorim preduzetničku agenciju, udruženje ili doo?
  4. Da li da budem paušalac ili da vodim poslovne knjige?
  5. Koje su moje poreske i administrativne obaveze?

Financial Development kao vaš poslovni partner vam nudi uslugu konsaltinga pri sagledavanju svih mogućih opcija osnivanja firme i izboru najoptimalnijeg rešenja. Detaljno analizirajući vaše potrebe, delatnost kojom planirate da se bavite kao i poreski aspekt budućih poslovnih transakcija formiramo utemeljeno mišljenje pilikom osnivanja firme. Takođe, pružamo uslugu osnivanja u APR-u, pripremu potrebne dokumentacije, podnošenje prijava APR-u, prijavu poreskoj upravi, izradu pečata i otvaranja poslovnog računa u banci.

Vrste firmi

Najzastupljenije forme osnivanja firme su:

  • Društvo sa ograničenom odgovornosću
  • Udruženje građana
  • Preduzetnička radnja ili agencija
  • Akcionarsko društvo

Društvo sa ograničenom odgovornosću

Društvo sa ograničenom odgovornosću je vrsta privrednog društva koje može imati jednog ili više osnivača i u kome svaki član ima udeo u osnovnom kapitalu tog društva. Osnovni kapital Društva sa ograničenom odgovornosću čini zbir unetih uloga osnivača društva (u vidu novčanog i nenovčanog uloga). Visina uloga osnivača i članova u Društvo sa ograničenom odgovornosću ne mora biti u istom iznosu, već se može razlikovati.

Osnivači Društva sa ograničenom odgovornosću su vlasnici udela u osnovnom kapitalu tog društva. To znači da vlasnik udela može biti samo jedan član Društva sa ograničenom odgovornosću, ali može postojati i više vlasnika udela u osnovnom kapitalu. Minimalni iznos osnovnog kapitala Društva sa ograničenom odgovornosću je 100 RSD.

Članovi Društva sa ograničenom odgovornosću su odgovorni za obaveze preduzeća samo do visine svog udela, odnosno do visine uplaćenog ili unetog uloga u društvo. Ne odgovaraju za obaveze firme svojom ličnom imovinom, već snose rizik srazmerno visini svog udela.

Udruženje građana

Udruženje predstavlja dobrovoljnu, nevladinu i neprofitnu organizaciju zasnovanu na slobodi udruživanja više fizičkih ili pravnih lica koja se osniva radi ostvarivanja i unapređivanja određenog zajedničkog cilja ili opšteg cilja i interesa koji nisu zabranjeni Ustavom i Zakonom. Postoje različite vrste udruženja s obzirom na proklamovane ciljeve (udruženje: inženjera, ekonomista, finansijskih direktora, sportista i dr.).

Preduzetnička radnja ili agencija

Preduzetnik je fizičko lice registrovano u APR-u radi obavljanja delatnosti. Preduzetnik se registruje kao oblik privrednog društva od strane jednog fizičkog lica, a osniva se kako bi ono obavljalo poslovnu delatnost u cilju sticanja zarade (ili radi sticanja dobiti).

Preduzetnici mogu biti sva nezaposlena lica. Pored toga, kao preduzetnik se može registrovati i osoba koja jeste u radnom odnosu (zaposlena lica). U tom slučaju osniva se kao preduzetnik iz radnog odnosa. Za sve obaveze ili nastalu štetu preduzetnik odgovara ličnom imovinom.

Akcionarsko društvo

Akcionarsko društvo je oblik organizovanja privrednog društva, odnosno pravno lice sa osnovnim kapitalom koji se sastoji od akcija. Osnovni kapital akcionarskog društva je utvrđen i podeljen na akcije određene nominalne vrednosti, tako da zbir svih izdatih akcija predstavlja vrednost osnovnog kapitala.

Akcionarsko društvo nastaje udruživanjem jednog ili više osnivača. Osniva se radi obavljanja delatnosti, a mogu ga osnovati fizička i pravna lica, odnosno i domaći i strani državljani. Akcionarsko društvo za sve obaveze odgovara isključivo imovinom društva. Akcionari su vlasnici akcija društva i oni na osnovu svog udela imaju pravo na isplatu dividende, pravo na učestvovanje u odlučivanju za izbor uprave, kao i pravo na deo likvidacione mase u slučaju likvidacije društva.

Ukoliko želite da zatražite neobavezujuću ponudu ili imate dodatnih pitanja slobodno nas kontaktirajte.

Zatražite ponudu