Pre nego što se osvrnemo na sam način popunjavanja menica bitno je razumeti osnovne pojmove vezane za menice. Menica predstavlja pismeni dokument u kome se izdavalac (trasant) obavezuje da će u roku isplatiti određeni iznos, ili pak poziva drugo lice (trasata) da izvrši isplatu.

Vrste menica

Postoji više vrsta menica. Sa sopstvenom menicom, izdavalac se obavezuje da će sam izvršiti isplatu, dok sa vučenom (trasirana) menicom, izvršilac poziva drugo lice, odnosno trasata da izvrši isplatu. Blanko menica je neispunjeni menični obrazac koji se koristi za obezbeđenje zajma pojedinca ili kompanije. Kada se izmire ugovorne obaveze, blanko menice se vraćaju dužnicima koji su iz izdali. Menica u praksi ima trojaku ulogu, ona je sredstvo plaćanja, sredstvo obezbeđenja i sredstvo kredita.

Instrukcije za popunjavanje lične menice:

Menica se popunjava u donjem desnom uglu „TRASANT“ pisanim slovima (ćirilica ili latinica) i to:

  • Prva linija: Ime Ime roditelja Prezime
  • Druga linija: Mesto, Ulica i broj (isto kao u ličnoj karti)
  • Treća linija: JMBG (štampanim slovima) i zatim upisati brojeve JMBG-a
  • Četvrta linija: potpis

Instrukcije za popunjavanje menice pravnog lica/firme:

Menica se popunjava u donjem desnom uglu „TRASANT“, na jednu od linija, najbolje na treću ide potpis ovlašćenog lica i pored ili preko potpisa pečat firme. Obratiti pažnju da pečat ne pređe na bele ivice menice.

Menicu može izdati svako poslovno sposobno lice. Za fizičko lice uslov je da je punoletno, dok pravna lica poslovnu sposobnost stiču upisom u nadležni registar. Kod pravnih lica, zakonki zastupnik potpisuje menice koje se izdaju. Proveru registovanih menica kako sopstvenih tako i vaših poslovnih partnera možete proveriti na sajtu NBS https://www.nbs.rs/internet/cirilica/67/rmo.html. Provera se vrši unosom matičnog broja ili PIB-a traženog pravnog lica.