Lica koja nisu obveznici PDV-a često ne znaju  da se mogu naći u situaciji u kojoj su dužna da obračunaju PDV i da ga plate. Naša iskustva iz prakse pokazuju da se ovo najčešće događa kod preduzetnika paušalaca koji nisu u obavezi da vode poslovne knjige pa samim tim i nemaju saznanja da se mogu naći u ovakvoj situciji. Takođe, nije redak slučaj da toga nisu svesna ni ostala lica koja nisu obveznici PDV-a. Jedan od tipičnih primera koji se često događa u praksi jeste da ova lica nabavljaju neku vrstu internet usluga i licenci za softver od stranog pravnog lica koje nije evidentirano kao obveznik PDV-a u Srbiji. U tom slučaju lice koje prima takvu uslugu, a koje nije obveznik PDV-a, bilo bi poreski dužnik za ovakav promet i bilo bi dužno da obračuna PDV, a ne bi imalo pravo na odbitak prethodnog poreza jer nije obveznik PDV-a što znači da bi tako obračunati PDV moralo stvarno da plati.

Ono što izaziva određene nedoumice kod ovih pravnih lica jeste mišljenje da nabavka licenci nije usluga. Međutim, u članu 5. Zakona o PDV-u je definisano šta se sve smatra uslugom. Pa tako prema članu 5. stav 3. tačka 1) uslugom se smatra i prenos, ustupanje i davanje na korišćenje autorskih i srodnih prava, patenata, licenci, zaštitnih znakova, kao i drugih prava intelektualne svojine. Dakle nabavka licenci se smatra uslugom u skaldu sa ovim Zakonom. Takođe u članu 10. Zakona o PDV-u je definisano ko se smatra poreskim dužnikom za određeni promet.tako da prema članu 10, stav 1. tačka 3) poreski dužnik za promet stranog lica koje nije registrovano kao obveznik PDV-a u Srbiji jeste primalac dobara i usluga. Prema tome, pravno lice koje nabavi neku internet uslugu ili licencu svakako je dužno da obračuna PDV i da ga plati bez obzira da li je obveznik PDV-a ili ne.

Lica koja nisu obveznici PDV-a, a nađu se u ulozi poreskih dužnika za neki promet, dužna su da poresku prijavu na obrascu PPPDV podnesu najkasnije do 10.-og u mesecu za prethodni poreski period (kalendarski mesec). Ovde treba obratiti pažnju na još jedan poreski oblik koji se može pojaviti kod nabavke licenci a to je porez na dobit po odbitku. Svi obveznici, osim preduzetnika paušalaca koji nisu obveznici ovog poreza,  su  dužni da obračunaju i plate ovaj porez. Posebno skrećemo pažnju na to da u osnovicu za obračun PDV-a ulazi i porez na dobit po odbitku, pa bi obaveza za PDV svakako bila još veća.

Ako ste već nabavljali neku vrstu internet usluga i licenci iz inostranstva ili ćete tek nabavljati, a niste obveznici PDV-a, treba da budete svesni da ste dužni za takav promet da obračunate PDV i da ga platite. Ovo je samo jedna vrsta usluga koje se nabavljaju iz inostranstva, svakako da je nabavka usluga iz inostranstva sa stanovišta PDV-a dosta široka i kompleksna tema pa vam savetujemo, ako se nađete u takvoj situciji, da se konsultujete sa stručnjakom iz ove oblasti.